Thập Bát La hán


Thám Thủ / 探手 Trầm Tư / 沉思 Khoái Nhĩ La hán / 挖耳羅漢
Bố Đại / 布袋 / Bu Dai Ba Tiêu / 芭蕉 Trường Mi / 長眉 / Chang Mei
Khán Môn / 看門 / Kan Men Hàng Long La hán / 降龍羅漢 Phục Hổ / 伏虎羅漢 / Fu Hu
Tọa Lộc / 坐鹿 Cử Bát / 舉缽 Khánh Hỷ / 喜慶 / Kanakavatsa
Thác Tháp / 托塔羅漢 / Tuo Ta Tĩnh Tọa / 靜坐 / Nakula Quá Giang / 過江 / Guo Jiang
Kỵ Tượng / 騎象羅漢 / Kalika ( ? ) Tiếu Sư / 笑獅 Khai Tâm / 開心羅漢 / Kai Xin
pagode / chùa Pháp Tánh Cần Giuộc Long An VN 7-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200