Thập Bát La hán


 
 
 
Khoái Nhĩ / 挖耳 Trầm Tư / 沉思
  Ba Tiêu / 芭蕉 ?
  Quá Giang / 過江 / Guo Jiang ?
pagode / chùa / vat Phật Tích / ວັດເຟີດຕິກ Vientiane LA 26&29-1-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200