Thập Bát La hán


Tĩnh Tọa / 靜坐 / Nakula - Khoái Nhĩ / 挖耳 Hàng Long / 降龍
Thám Thủ / 探手 / Tan Shou - Khai Tâm / 開心 / Kai Xin Phục Hổ / 伏虎 / Fu Hu
Bố Đại / 布袋 / Bu Dai - Quá Giang / 過江 / Guo Jiang Tiếu Sư / 笑獅 - Ba Tiêu / 芭蕉
pagode / chùa Quan Âm tu viện Biên Hòa / Bửu Hoà Đồng Nai VN 2-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200