Thập Bát La hán


 
 
  Thác Tháp / 托塔羅漢 / Tuo Ta
  Trầm Tư / 沉思羅漢 / Chen Si Kỵ Tượng / 騎象羅漢 / Kalika ( ? )
Khoái Nhĩ La hán / 挖耳羅漢 ( ? ) Hàng Long La hán / 降龍羅漢
  Phục Hổ / 伏虎羅漢 / Fu Hu
 
  Khai Tâm / 開心羅漢 / Kai Xin
pagode / chùa Tôn Thạnh ( tổ đình ) Cần Giuộc / Ấp Thanh Ba Long An VN 7-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200