thiền viện Trúc Lâm Trí Đức - Long Thành / Long Đức - Đồng Nai - VN

Thập Bát La hán / 十八羅漢


 Khai Tâm / 開心 / Kai Xin Quá Giang / 過江 / Guo Jiang Trầm Tư / 沉思
  Cử Bát / 舉缽 Thác Tháp / 托塔 / Tuo Ta Tiếu Sư / 笑獅
  Phục Hổ / 伏虎 / Fu Hu Ba Tiêu / 芭蕉 Tọa Lộc / 坐鹿
  Khánh Hỷ / 喜慶 / Kanakavatsa Bố Đại / 布袋 / Bu Dai / Angida / Ingata Khoái Nhĩ / 挖耳
 Thám Thủ / 探手 / Tan Shou Khán Môn / 看門 / Kan Men Tĩnh Tọa / 靜坐 / Nakula
  Kỵ Tượng / 騎象 / Kalika Hàng Long / 降龍 Trường Mi / 長眉 / Chang Mei

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200
Toutes les photos âr NTTN/2020