Clochers & Lieux de culte


 
 
  Di Lặc Bồ Tát
  Mục-kiền-liên ( ??? ) Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  Hộ pháp
  Đạt Ma Tổ sư Quan Công ou Già Lam Hộ pháp ,
 ( miếu Bà Ngũ Hành ? )
pagode / chùa Thiện Phước Sài Gòn / Huyện Bình Chánh VN 7-2-2020

Last updated : Mon, 25 May 2020 04:05:51 +0200