Clochers & Lieux de culte


  Tây Phương Tam Thánh
  Tây Phương Tam Thánh
  Quan Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Phật Dược Sư
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Đại Thế Chí Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Thiên Tôn Sài Gòn / Quận 5 VN 3-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200