Tôn Giả


  Sơ Tổ: Tôn Giả Ma-Ha Ca-Diếp   Nhị Tổ: Tôn Giả A-Nan-Đà
 
 Tô Tu Ty Khiêu
 
  Tổ thứ mười chín: Tôn giả Cưu-Ma-La-Đa / Kumarata Tổ thứ mười hai: Mã Minh / Ashvagosha - Tổ thứ hai mươi: Xà-Dạ-Đa / Jayata
 
  Tổ thứ chín: Phục-Đà-Mật-Đa Tổ thứ mười: Hiếp-Tôn-Giả / Parsvika
pagode / chùa Tây Phương / Sùng Phúc tự / 崇福寺 Hà Nội / Ba Vì / Đường Lâm VN 11-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:32 +0200