Clochers & Lieux de culte


 
  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát ( hòa thượng Bố Đại )
  Sinh - Lão - Bệnh - Tử Phật Xuất Gia
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
pagode / chùa Từ Quang Sài Gòn / Thủ Đức / Linh Xuân VN 2-2-2020

Last updated : Thu, 26 May 2022 17:53:12 +0200