Vie de Bouddha


 AAA Phật Đản Sinh Phật Xuất Gia
  l'offrande de Sujata BBB Chuyển Pháp luân
  (( la tentation de Jésus )) Phật Đắc Đạo Phật Xuất Gia
pagode / chùa Vĩnh Long Cần Giuộc / Tân Kim Long An VN 7-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:31 +0200