Clochers & Lieux de culte

Thập Bát La hán / 十八羅漢


Khánh Hỷ / 喜慶 - BBB - Trường Mi / 長眉   CCC - DDD - Trầm Tư / 沉思
  EEE - FFF - Quá Giang / 過江  
III - Tọa Lộc / 坐鹿 - KKK  ( manquant ? )
chùa / pagode Kim Quang Aulnay-sous-Bois 93 FR 9-5-2021

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 21:01:59 +0100