Clochers & Lieux de culte

Hộ pháp ( part 3 )


   
Vi Đà Hộ pháp ( ? ) Tiêu Diện Đại Sĩ
Bắc phương Đa Văn Thiên vương / 多聞天王 ( ? ) Thiên vương ( ? )
chùa Huệ Nghiêm Sài Gòn / Quận Bình Tân VN 3-2-2023

Last updated : Tue, 20 Jun 2023 19:51:05 +0200