Clochers & Lieux de culte


 
 
 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
 
 
 
 
pagode / chùa Kỳ Quang 2 Sài Gòn / Gò Vấp VN 7-2-2023

Last updated : Mon, 01 May 2023 22:20:04 +0200