Clochers & Lieux de culte

Thập Bát La hán


 

 
 
 
 
 
 
 
 
pagode / chùa Kỳ Quang 2 Sài Gòn / Gò Vấp VN 7-2-2023

Last updated : Wed, 05 Apr 2023 23:14:06 +0200