Clochers & Lieux de culte


Phật Nhập Niết Bàn
Chuẩn Đề Bồ Tát
 
  Ascetic Siddharta / Phật Tuyết Sơn
Rakshasi / La Sát nữ
  Thunder God Wind God Ucchusma Vajrapala / 穢跡金剛 / Ô xu sa ma minh vương
Lokapala / Tian Wang
Tứ Đại Thiên Vương :
Vessavana / Bắc phương Đa Văn Thiên vương / 多聞天王
Virūpakkha / Tây phương Quảng mục thiên vương / 廣目天王
Dhatarattha / Đông phương Trì quốc Thiên vương / 持國天王 Virūlhaka / Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương / 增長天王
  Acala Vidyārāja / 不动明王 ( ? )
Skanda / 韋馱菩薩 / Vi Đà Bồ Tát
  Buddha Maitreya / Di Lặc Bồ Tát
Buddha Tooth Relic Temple Singapour SG 23-2-2023

Last updated : Sun, 12 Mar 2023 20:31:35 +0100