Clochers & Lieux de culte


   
   
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
   
 
chùa Ấn Quang Sài Gòn / Quận 10 VN 10-2-2023

Last updated : Thu, 23 Mar 2023 00:08:21 +0100