Clochers & Lieux de culte

Thập Bát La hán


 
 
 
 
 
 
chùa Hộ quốc / Thiền viện Trúc Lâm Phú Quốc Kiên Giang VN 12-2-2023 FrançoisR

Last updated : Sun, 18 Jun 2023 00:06:40 +0200