Clochers & Lieux de culte

Thập Bát La hán


 
 
 
 
 
 
chùa Hộ quốc / Thiền viện Trúc Lâm Phú Quốc Kiên Giang VN 12-2-2023 FrançoisR

Last updated : Mon, 06 Mar 2023 17:48:44 +0100