Clochers & Lieux de culte


Tứ Đại Thiên Vương : Đông phương Trì quốc Thiên vương / 持國天王   Bắc phương Đa Văn Thiên vương / 多聞天王
 
pagode / chùa Giác Thọ Sài Gòn / Bình Thạnh VN 5-2-2023

Last updated : Tue, 20 Jun 2023 19:51:06 +0200