Clochers & Lieux de culte


 
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phật Đản Sinh
  Chuẩn Đề Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
  cloche / chuông
pagode / chùa Huệ Đức Sài Gòn / Gò Vấp VN 5-2-2023

Last updated : Sat, 25 Nov 2023 04:41:07 +0100