Clochers & Lieux de culte


 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
 
  cloche
pagode / chùa Hưng Long Sài Gòn / Quận 10 VN 9-2-2023

Last updated : Thu, 23 Mar 2023 23:16:04 +0100