Clochers & Lieux de culte


   
   
   
Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
     
     
     
chùa Liên Hoa Sài Gòn / Quận 6 VN 28-1-2023

Last updated : Mon, 13 Feb 2023 15:05:40 +0100