Clochers & Lieux de culte


 
  bộ tượng ngũ vị chùa Phụng Sơn Thích Ca Mâu Ni
  Đại Thế Chí Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát
pagode / chùa / tổ đình Phụng Sơn / chùa Gò Sài Gòn / Quận 11 VN 23-1-2023

Last updated : Mon, 03 Apr 2023 00:55:05 +0200