Clochers & Lieux de culte


 
Văn Thù Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát
 
chùa Huệ Nghiêm Sài Gòn / Quận Bình Tân VN 3-2-2023

Last updated : Tue, 20 Jun 2023 19:51:08 +0200