Clochers & Lieux de culte


  四靈 / Tứ linh : Tortue , "Phénix" , Dragon et "Licorne"
Đề Ngạn Bửu Nguyên Diêu tạo (lò Bửu Nguyên ở Đề Ngạn làm), Dân Quốc, Tân Dậu Trùng Kiến (trùng tu năm Tân Dậu, Trung Hoa Dân Quốc (1921))
 
 
miếu / 廟 Thiên Hậu ( Thánh Mẫu ) / 天后 Sài Gòn / Quận 1 / Chợ Đũi VN 6&9-2-2023

Last updated : Tue, 21 Mar 2023 00:27:53 +0100