Clochers & Lieux de culte


   
 
 
pagode / chùa Phổ Minh Sài Gòn / Gò Vấp
( đường Thiên Hộ Dương )
VN 5-2-2023

Last updated : Sat, 01 Apr 2023 18:56:21 +0200