Clochers & Lieux de culte


  Thập Bát La hán - ( détails ) ( détails )
  Linh Sơn Thánh Mẫu
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
 
 
 
chùa Phú Long Sài Gòn / Quận Phú Nhuận VN 2-2-2023

Last updated : Tue, 20 Jun 2023 19:51:08 +0200