Clochers & Lieux de culte


   
   
 
 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
  cloche
pagode / chùa Phước Hòa Sài Gòn / Gò Vấp VN 5-2-2023

Last updated : Tue, 20 Jun 2023 19:51:08 +0200