Clochers & Lieux de culte


     
     
   
     
  Già Lam Hộ pháp & Tiêu Diện Đại Sĩ   Vi Đà Hộ pháp   cloche
chùa Quan Âm Sài Gòn / Quận 11 VN 25-1-2023

Last updated : Mon, 27 Mar 2023 18:02:32 +0200