Clochers & Lieux de culte


miếu xxx Quan Mã Đầu tướng quân
 
  Quan công phò nhị tẩu Đào viên kết nghĩa
 
 
miếu / 廟 Quan Thánh / 關聖 Sài Gòn / Quận 3 / Chợ Đũi VN 6-2-2023

Last updated : Sat, 10 Feb 2024 05:28:38 +0100