Clochers & Lieux de culte

Thập Bát La hán


 
 
 
 
 
 
 
chùa / pagode Đại Giác Sài Gòn / Phú Nhuận VN 19-1-2023

Last updated : Thu, 19 Jan 2023 16:27:07 +0100