Clochers & Lieux de culte

Thập Bát La hán


 
 
 
 
 
  La Hán Tĩnh Tọa / Nakula
chùa Giác Viên Sài Gòn / Quận 11 VN 25-1-2023

Last updated : Mon, 27 Mar 2023 18:02:32 +0200