Clochers & Lieux de culte

Thập Bát La hán


 
 
 
 
 
 
 
chùa Huệ Nghiêm Sài Gòn / Quận Bình Tân VN 3-2-2023

Last updated : Fri, 03 Feb 2023 14:08:30 +0100