Clochers & Lieux de culte


 
Phổ Hiền Bồ Tát
 
chùa Tòng Lâm Sài Gòn / Quận 3 / Chợ Đũi VN 6-2-2023

Last updated : Tue, 20 Jun 2023 19:51:10 +0200