Clochers & Lieux de culte


 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
  cloche
pagode / chùa Trúc Lâm Sài Gòn / Quận 3 VN 11-2-2023

Last updated : Wed, 22 Mar 2023 21:52:34 +0100