Clochers & Lieux de culte


 
 
  Phật Dược Sư
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
chùa Từ Nghiêm Sài Gòn / Quận 10 VN 10-2-2023

Last updated : Fri, 24 Mar 2023 10:09:22 +0100