Clochers & Lieux de culte


l'offrande de Sujata
  Phật Đản Sinh   Chuyển Pháp luân / 1ère Prédication
   
  Thập Bát La hán  
chùa Viên Thông Sài Gòn / Quận 11 VN 25-1-2023

Last updated : Mon, 27 Mar 2023 18:02:32 +0200