Clochers & Lieux de culte


  Vietnamese Martyrs Saint Jean-Baptiste
nhà thờ giáo xứ Thánh Giuse / Xóm Lách Sài Gòn VN 1-2-2023

Last updated : Tue, 20 Jun 2023 19:51:10 +0200