Clochers & Lieux de culte


  Tứ Hải Long Vương  
 
  Vi Đà Hộ pháp - Tôn Ngộ Không / 孫悟空 / Sūn Wùkōng - Tiêu Diện Đại Sĩ
 
Thần Ngưu Cung
Nhị Ca Phong / Yi Kor Hong / 二哥豐
 
 
 
 
pagode / chùa Thiên Ý Sài Gòn / Quận 11 VN 23-1-2023

Last updated : Tue, 29 Aug 2023 10:22:11 +0200