Clochers & Lieux de culte


 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
pagode / chùa Thiên Ý Sài Gòn / Quận 11 VN -2024

Last updated : Tue, 29 Aug 2023 10:22:16 +0200