Clochers & Lieux de culte

32 Guan Yin


 Chựng Bảo Quan Âm Liên Ngọa Quan Âm
 Diên Mạng Quan Âm Dương Liễu Quan Âm
 Đức Vương Quan Âm Nham Hộ Quan Âm
 Trì Kinh Quan Âm A Nậu Quan Âm
  Hiệp Chưởng Quan Âm
  Năng Tĩnh Quan Âm
 Mã Lang Phụ Quan Âm
  Bất Nhị Quan Âm
Uy Đức Quan Âm Nhất Như Quan Âm
chùa Quan Âm Phật Đài / Bà Nam Hải Nhà Mát Bạc Liêu VN 21-1-2024 TKS

Last updated : Wed, 13 Mar 2024 09:48:38 +0100