Clochers & Lieux de culte

  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Di Lặc Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát A-di-đà
  Quan Công
  Chu Thương / 周倉 / Zhou Cang Quan Bình
 
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
chùa / pagode Anh Linh Sài Gòn / Quận 4 VN 31-8-2019

Last updated : Wed, 12 Jan 2022 18:55:33 +0100