Clochers & Lieux de culte

  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
 
chùa / pagode Kim Liên Sài Gòn / Quận 4 VN 31-8-2019

Last updated : Wed, 12 Jan 2022 18:55:36 +0100