Clochers & Lieux de culte


nhà thò Hanh Thông Tây / thánh Giuse Sài Gòn / Gò Vâp VN 13-6-2001

nhà thò Hanh Thông Tây / thánh Giuse Sài Gòn / Gò Vâp VN 20-11-2007

Last updated : Sun, 03 Mar 2019 22:58:04 +0100