Clochers & Lieux de culte


tổ đình Quán Thế Âm Sài Gòn / Phú Nhuận VN 15-6-2001

tổ đình Quán Thế Âm Sài Gòn / Quận Phú Nhuận VN 16-3-2010
Last updated : Wed, 12 Jan 2022 18:55:38 +0100