Clochers & Lieux de culte


  Chuẩn Đề Bồ Tát
  Di Lặc Bồ Tát
  Phật Dược Sư
  AAA BBB
  Đại Thế Chí Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
  XXX Đạt Ma Tổ sư
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
 
chùa / pagode Phật Bửu Sài Gòn / Quận 4 VN 31-8-2019

chùa / pagode Phật Bửu Sài Gòn / Quận 4 VN 23-1-2020

Last updated : Wed, 12 Jan 2022 18:55:41 +0100