Clochers & Lieux de culte


  Thiên Hậu cung / Tam Sơn Hội quán
 
 
chùa - Hội quán Tam Sơn Sài Gòn / Quận 5 VN 18-3-2006 TKS

 
 
   
Phúc Đức Chính Thần / 越南道教 Thiên Hậu Thánh mẫu Hoa Phấn Phu Nhân - Mẹ Sanh Nương Nương
  Phật Dược Sư
 
 
chùa - Hội quán Tam Sơn Sài Gòn / Quận 5 VN 1-2-2020

Last updated : Wed, 12 Jan 2022 18:55:42 +0100