Clochers & Lieux de culte


 
  Phổ Hiền Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát
  cloche
Thiền Viện / Zen Monastery Quang Chiếu Everman TX USA 16-5-2014

Last updated : Mon, 06 Jun 2022 12:57:55 +0200