Clochers & Lieux de culte


 
  Phổ Hiền Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát
 
Thiền Viện / Zen Monastery Quang Chiếu Everman TX USA 16-5-2014

Last updated : Fri, 05 Feb 2021 00:21:58 +0100