Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi / Notre-Dame-du-Rosaire Sa Pa Lào Cai VN 28-9-2015 HuynhYa

nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi / Notre-Dame-du-Rosaire Sa Pa Lào Cai VN 21-2-2018 AnthonyD

Last updated : Thu, 22 Feb 2018 02:22:04 +0100