Clochers & Lieux de culte


  Phật Nhập Niết Bàn
 
  Di Lặc Bồ Tát ,
  Quan Thế Âm Bồ Tát Thiện Tài đồng tử
Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp ,
  Tứ Đại Thiên Vương
  Thập Bát La hán
chùa / pagode Nhân Vương Troyes 10 FR 13-8-2019

Last updated : Wed, 13 Mar 2024 09:48:52 +0100