Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Phổ Đà Sơn Quan Âm Bồ Tát Vũng Tàu Bà Ria - Vũng Tàu VN 10-11-2013 80.trandat

 
Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
Thập Bát La hán
chùa / pagode Phổ Đà Quan Âm Bồ Tát Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu VN 19-2-2019

Last updated : Tue, 28 Sep 2021 15:42:17 +0200